Skip to main content

Peb pab tau li cas

Koom haum PACER Center yog ib lub koom haum thoob tswv yim rau cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam muaj qhov tsis taus txawm yog hom tsis taus twg los xij.

Koom haum PACER Center muaj:

  • Kev nrog tsev neeg tham hauv xov tooj los yog tuaj nrog tsev neeg tham hais txog qhov tsev neeg xav paub txog qhov yuav pab tau tus me nyuam
  • Cov kev tham qhia rau ntau qhov chaw thoob lub xeev Minnesota tas li rau cov niam txiv thiab cov lis hauj lwm
  • Ntaub ntawv hais txog ntau hom ntsiab lus raws li qhov yuav pab tau tawm ua phau ntawv los yog nyob hauv PACER Center lub web site

Kuv yuav pib muab tau cov kev pab no li cas?

Thov hu rau koom haum PACER Center tus xov tooj hu tau dawb 1-800-537-2237. Koom PACER Center lub caij ua hauj lwm yog pib thaum 8 teev sawv ntxov mus txog 5 teev tsaus ntuj. Koj tseem muaj cuab kav xa email tuaj rau peb tau txhua lub sij hawm.

Kuv puas yuav tau them cov kev pab no thiab?

Tsis tau. Feem ntau ntawm cov kev pab no yog pab dawb rau cov tsev neeg nyob hauv xeev Minnesota. Koom haum PACER Center yeej thov tau nyiaj los ntawm tseem fwv, cov chaw muab nyiaj pab zej zog, thiab lwm qhov chaw lawm.

Koom haum PACER Center xav paub dab tsi thaum kuv hu tuaj?

Peb yuav nug koj yam puav thaum koj hu tuaj xwv peb thiaj li pom qab muab koj mus nrog tus yuav nrog koj tham tau. Feem coob ntawm cov ua hauj lwm nyob hauv koom haum PACER Center yog cov niam txiv muaj cov me nyuam tsis taus uas yeej to taub txog kev ua niam ua txiv ntawm ib tug me nyuam tsis taus thiab yuav pab tau lub tswv yim rau koj los pab koj tus me nyuam.

Yuav ua li cas yog kuv paub tsis tau tias koom haum PACER Center yuav pab tau kuv?

Txawm koj xav li ntawd los koj yeej hu tau rau peb! Koom haum PACER Center muaj cov kev pab tshaj 30 tawm qhov diam, ces kuj xam tau tias peb yuav muaj qhov kev pab raug raws li qhov koj xav. Koom haum PACER Center yeej muaj kev pab rau ntau hom tsev neeg thiab cov lis hauj lwm pib li cov ua nyob hauv zej zog, hauv xeev mus txog ntua rau cov ua nrog tseem fwv txhua txhua hnub.