Skip to main content

HMOOB

Koom haum PACER Center muaj kev tham qhia hais txog niam txiv txoj kev txhawb nqa kev kawm ntawv tshwj xeeb ua ob hom lus, muaj kev pab tsev neeg mus muab cov kev pab li lawv xav tau thiab muaj cov ntaub ntawv txhais ua ntau hom lus hais txog tej xwm txheej uas cov tsev neeg ntau caj ces sam sim ntsib. Cov ntaub ntawv hais mus no yog cov uas tau muab txhais ua lus Hmoob lawm.

Cov phau ntawv

Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham

Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham
Cov ntawv siv los nrog koj tus me nyuam tham yog ib txoj kev ua tau yooj yim thiab lom zem rau cov niam txiv thiab pab koj tus me nyuam npaj kom txawj nyeem ntawv. Cov ntawv no yuav pab koj tus me nyuam paub cim tau cov lus hais thiab txawj hais lus – no yog thawj kauj nruam hauv txoj kev kawm nyeem ntawv. Tsis tas yuav muaj lwm yam ntxiv li, tsuas yuav koj thiab koj tus me nyuam xwb.

Ib phau no yog 4 dus las | ntau tshaj 10 phau lawm ces ib phau no yog 2.50 dus las | ntau tshaj 100 phau lawm ces ib phau no yog 2 dus las | tus mem cim cov ntawv no yog | PHP-a41h

Daim ntawv qhia tes hauj lwm

XEEV MINNESOTA COV KEV KHO LUS COV NYOM


| PHP-a59h

XEEV MINNESOTA COV KEV KHO LUS COV NYOM


| PHP-a60h

Vis Dis Aus

Phau khaws cov ntawv tseem ceeb cia

Phau khaws cia cov ntaub ntawv hais txog kev kawm ntawv tshwj xeeb
Cov niam cov txiv yeej muaj cuab kav khaws cia cov ntaub ntawv tseem ceeb hais txog kev kawm ntawv ntawm tus me nyuam nrog rau cov tswv yim koom tes nrog tsev kawm ntawv. Phau no sau tawm xyoo 2004.

Tsawg tshaj 10 phau ces ib phau no yog 10 dus las | ntau tshaj 10 phau lawm ces ib phau no yog 8 dus las | tus mem cim phau no yog | PHP-a5h

Cov ntawv sau tawm

tus mem cim yog
STC-31h
6 qhov uas yuav cuam tshuam tau rau cov kev pab nyob hauv kev kawm ntawv tus kheej: Qhov yuav tau xyuas muaj cuab kav ua tus yuam sij rau txoj kev kawm ntawv mus yuam sij rau txoj kev kawm ntawv mus PHP-c221h
Cov Cuab yeej pab* rau Cov me nyuam mos, Cov me nyuam mus taus kev, thiab Cov me nyuam yaus uas muaj qhov tsis taus PHP-c212h
Cov hluas lub tswv yim qhia rau cov niam txiv: Yuav nrog koj tus tub tus ntxhais tham li cas txog nws txoj kev ntxhov siab PHP-c216h
Cov hom phiaj ntawm kev kawm ntawv tus kheej PHP-c266h
Cov kev chim, cov kev quaj, thiab lub siab coj: Tus cwj pwm coj yog ib txoj kev txuas lus PHP-c154h
Cov kev kawm cais tawm rau xeev Minnesota cov me nyuam muaj kev txhob siab los yog cov cwj pwm coj tsis haum: Ib qho teev qhia rau cov niam txiv PHP-c177b-h
Cov kev kawm cais tawm rau xeev Minnesota cov me nyuam muaj kev txhob siab thiab tus cwj wpm coj tsis haum: Ib qho taw qhia rau niam txiv PHP-c177a-h
Cov kev kho kev ua txhaum nyob hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb: Cov me nyuam muaj tus cwj pwm coj thiab txoj kev xav tsis haum PHP-c304h
Cov kev qhia siv tau - Nyeem tau ntawv zoo: Pab koj tus me nyuam nyeem thiab to taub ntawv zoo GE-3h
Cov ntaub ntawv ceev cia hais txog kev kawm ntawv thiab niam txiv txoj cai PHP-c41h
Cov tswv yim lis hauj lwm nrog koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv thaum cov kev mob nkeeg ntev no ua rau koj tus me nyuam mus kawm tsis tau ntawv HIAC-h25h
Cov tswv yim rau cov niam txiv los muab kev zov tib neeg raws li Minnesota txoj kev txheeb xyuas PHP-a66h
Cov tswv yim tham nrog koj tus me nyuam lub tsev kawm ntawv PHP-c241h
Cov tswv yim txhawb kev nyeem ntawv thiab sau ntawv rau cov me nyuam muaj qhov tsis taus heev PHP-c206h
Cov tswv yim txhawb nqa kev nyeem ntawv thiab sau ntawv: Txhua tus me nyuam xav tau ib lub suab PHP-c207h
Cov tswv yim txhawb nqa kev nyeem ntawv thiab sau ntawv: Txhua tus sau ntawv yuav tsum muaj ib tug cwj mem sau PHP-c208h
Cov twj pab txhawb (Assistive Technology) muaj rau cov me nyuam tseem yau STC-29h
Hloov kev pib npaj kawm mus rau qib pib kawm PHP-c196h
Kawm hais lus: Lub caij nyoog loj txawj hais lus PHP-c69h
Kev hloov lub neej mus ua tib neeg laus rau cov me nyuam hluas muaj cov cwj pwm coj ceev: Cov tswv yim npaj kev hloov neej rau cov niam txiv PHP-c235h
Kev hloov lub neej: Npaj ua lub neej mus lawm yav tom ntej PHP-c157h
Kev lwj siab thiab kev ntsuam xyuas kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c287h
Kev npaj los daws kev kub ntxhov: Kev txhawb nyob hauv tsev rau cov me nyuam thiab cov hluas muaj kev ntxhov siab PHP-c225h
Kev ntsuam xyuas: Qhov no txhais tau li cas rau koj tus me nyuam? PHP-c2h
Kev ntxhov siab thiab qhov tsis xav mus kawm ntawv: Cov tswv yim npaj txoj kev kawm rau koj tus me nyuam PHP-c269b-h
Kev ntxhov siab thiab tsis xav mus kawm ntawv: Qhov cov niam txiv yuav tau paub PHP-c269a-h
Kev paj tswv yim thiab mus koom kev xab thooj PHP-c200h
Kev siab phem rau thiab thab cov kawm ntawv uas muaj qhov tsis taus BP-18h
Kev sib tham hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c82h
Kev taw qhia niam txiv thiab tus kws qhia ntawv los siv tus me nyuam txoj kev npaj los tiv thaiv kom txhob muaj kev thab plaub BP-37h
Kev teev xyuas qhov txawj ua thaum yau PHP-c76h
Kev thauj cov me nyuam muaj qhov tsis taus mus kawm ntawv PHP-c62h
Kev thib nqi rau them: thib cov nqi pab cuam noj qab haus huv muaj nyob hauv koj tus me nyuam tsab ntawv teev kev kawm ntawv tus kheej (IEP) los yog kev pab rau ib tsev neeg twg (IFSP) HIAC-h16h
Kev txheeb xyuas tus cwj pwm coj yog dab tsi thiab ho muab coj los siv li cas? Qhov qhia me ntsis rau cov niam txiv PHP-c215a-h
Khaws ntaub ntawv cia yuav txhawb tau niam txiv txoj kev mus koom npaj kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c155h
Koj lub rooj sib tham npaj kev kawm ntawv tus kheej (IEP meeting): Ib qhov chaw los xyaum kom txawj thoob tswv yim pab tus kheej PHP-c149a-h
Kuv yuam paub tau li cas yog kuv tus me nyuam tab tom kawm tau ntawv mus? PHP-c78h
Kuv yuav txheeb xyuas kuv tus me nyuam txoj kev kawm tau ntawv zuj zus li cas? PHP-c279h
Lub rooj sib tham txheeb xyuas qhov ua kom muaj tus cwj pwm coj: Cov kawm ntawv muaj cov kev npaj kawm 504 PHP-c286h
Lub rooj sib tham txheeb xyuas qhov ua kom muaj tus cwj pwm coj: Cov kawm ntawv tau kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c285h
Me nyuam cov chaw nyob txhawb tau cov kev pab cuam thaum yau PHP-c178h
Muab qhov xav tau los npaj cov kev pab: Daim ntawv niam txiv ua npaj tos PHP-c210h
Mus nrhiav kho tis (county) cov kev pab kho me nyuam txoj kev puas siab puas ntsws rau koj tus me nyuam PHP-c84h
Npaj hloov lub neej rau cov me nyuam hluas muaj qhov tsis taus PHP-a62h
Npaj koj tus me nyuam rau thaum muaj hnub nyoog nto 18 xyoo thiab hloov cov cai rau lawv nyob hauv xeev Minnesota PHP-c63h
Npaj mus koom lub rooj sib tham hais txog cov kev pab tus cwj pwm coj rau koj tus me nyuam PHP-c144h
Npaj rau txoj kev hloov los ntawm txoj kev txhawb nqa thaum yau mus rau kev kawm ntawv tus kheej PHP-c158h
Nthuav txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb (AT) ntxiv li qhov tus me nyuam ua tau STC-33a(h)
Qhia me ntsis txog kev saib xyuas thiab cov kev kho kev lwj siab rau cov me nyuam thiab cov hluas PHP-c284a-h
Qhov chaw pib: To taub sob lus hais txog qib kawm tau ntawv thiab ua tau tam sim no PHP-c186h
Qhov chaw tso kawm ntawm kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c265h
Qhov hais piv txwv txog qib kawm tau ntawv thiab txawj ua tam sim no PHP-c253h
Qhov piv txwv ntawm cov kev txhawb qhia thiab pab kom muaj tus cwj pwm coj zoo nyob hauv tsev PHP-c218b-h
Qhov piv txwv ntawm cov tswv yim txhawb qhia tus cwj pwm coj zoo PHP-c215b-h
Qhov xav kom ua tau zoo thiab cov twj pab txhawb: Cuab lub zog rau koj tus me nyuam STC-32h
Sau cov hom phiaj thiab cov kev kawm rau hauv ib txoj kev kawm ntawv tus kheej thaum yau PHP-c260h
Siv cov lus nug los nrhiav cov lus teb: Lus taw qhia rau cov niam txiv ntawm cov me nyuam tau txais kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c136h
Thaum twg cov niam txiv yuav tsum txhawj txog lawv tus me nyuam pib npaj kawm ntawv txoj kev loj hlob paub tab txawj koom thiab txawj xav PHP-c294h
To taub cov kev pab cuam tib neeg tsis taus hu ua waivers HIAC-h31h
To taub tus txheej txheem ntsuam xyuas raws li tshooj 504 PHP-c202h
To taub txog txoj kev lis dej num hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb PHP-c231h
To taub txog txoj kev pab txhawb nqa thaum yau PHP-c137h
To taub xeev Minnesota txoj kev rov muab cov kev pab thiab kev txhawb nyob hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb ntxiv PHP-c302h
Tsev kawm ntawv txoj kev pab txhawb thiab kev hloov kho PHP-c49h
Tshawb xyuas qhov twj pab txhawb (Assistive Technology) thiab Qhib lub qhov rooj tshiab rau koj tus me nyuam STC-28h
Tuav kev pab cuam yog dab tsi? PHP-c274h
Tus kawm ntawv txoj kev npaj ua kom txhob muaj kev thab plaub Tsim los pab rau cov hluas los ua nrog ib tug laus los yog tsis muaj ib tug laus nrog BP-25h
Txhawb cov me nyuam muaj kev lwj siab thiab xav tau kev txhawb tus cwj pwm coj nyob hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb: Cov kev txhawb qhia tus cwj pwm coj zoo PHP-c291a-h
Txhawb cov me nyuam muaj kev lwj siab thiab xav tau kev txhawb tus cwj pwm coj nyob hauv kev kawm ntawv tshwj xeeb: Cov kev npaj rau thaum kub ntxhov PHP-c291b-h
Txhawb kom koj tus me nyuam muaj tus cwj pwm coj zoo thiab kawm tau ntawv PHP-c218a-h
Txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb li tus me nyuam ua tau STC-33b(h)
Txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb li tus me nyuam ua tau STC-34a(h)
Txoj kev npaj siv cov twj pab txhawb li tus me nyuam ua tau STC-34b(h)
Ua kom tau qhov koj tus me nyuam thiab tsev neeg cov kev xav tau li tau txheeb pom nyob hauv kev pab txhawb thaum yau PHP-c297h
Ua si yog ib txoj kev kawm: Cov tswv yim los tsim cov txuj kawm rau koj tus me nyuam nyob hauv tsev PHP-c301h
Vim li cas koj thiaj yuav tau ua ib tug thoob tswv yim rau koj tus me nyuam? PHP-c226h
Yog koj muaj kev txhawj xeeb: Thaum twg thiab yuav hais kom muaj kev ntsuam xyuas kev kawm ntawv tshwj xeeb li cas rau koj tus me nyuam pib mus kawm ntawv PHP-c280h
Yuav npaj koj tus me nyuam muaj qhov tsis taus mus kawm qib pib li cas: Cov tswv yim pab cov niam txiv PHP-c179h
Yuav sim cov twj pab txhawb nrog cov me nyuam mos, cov mus taus kev, los yog cov me nyuam pib npaj kawm ntawv li cas STC-27h
Yuav thoob tswv yim pab koj tus me nyuam muaj qhov xav tau kev kho mob tshwj xeeb li cas HIAC-h28h


Ib daim yog 1.5 dus las | ntau tshaj 10 daim lawm ces ib daim no yog 50 xees